Algemene Leden Vergadering 2022

Op dinsdag 15 maart 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Tennis Vereniging Barendrecht plaats. Hieronder staan de agenda en vergaderstukken. 
Laat vooraf weten of je live, digitaal of niet aansluit via dit formulier

De planning van de ALV luidt als volgt:

 • Vanaf 9 maart zijn de financiële stukken op te vragen bij de penningmeester
 • Op 9 maart ontvangen alle stemgerechtigde leden een mail met een link naar de vergaderstukken op de website (zie onderaan deze pagina).
 • Van 9 t/m 11 is er mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen via de secretaris
 • Uiterlijk 12 maart om 23.59 staan alle gestelde vragen met antwoorden gepubliceerd op de website van TV Barendrecht (zie onderaan deze pagina)
 • 13 maart: deadline verkiezing vrijwilliger van het jaar 2021
 • 13 maart: uiterlijk aanmelden deelname aan de ALV
 • 15 maart 20.00 uur: Algemene Leden Vergadering

Een belangrijk punt zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van TVB. Vanwege de wet WBTR, die het bestuur en toezicht van o.a. verenigingen regelt, zijn een aantal wijzigingen in onze statuten noodzakelijk. De procedure bij een statutenwijziging is dat deze eerst door de juridische afdeling van de KNLTB worden gecontroleerd; vervolgens dient de algemene vergadering de wijziging goed te keuren. Hierna wordt een akte opgemaakt bij de notaris. 

In onderstaande documenten zijn voor de volledigheid de huidige TVB statuten en de modellen van de KNLTB opgenomen. TVB had nog geen huishoudelijk reglement, hoewel hier wel naar wordt verwezen in de huidige statuten. De nieuwe (concept) statuten en huishoudelijk reglement zijn voor 95% gebaseerd op de modelstatuten en - reglement. De wijzigingen in de statuten t.o.v. de huidige, komen goed naar voren in de modelstatuten: de onderstreepte teksten zijn nieuw en hangen samen met de eisen van de WBTR. In grote lijnen:

 • eventuele belangenverstrengeling van het bestuur wordt voorkomen;
 • juniorleden krijgen een stem, eventueel uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordigers
 • padel is toegevoegd als mogelijke uitbreiding van de activiteiten van TVB
 • digitalisering (o.a. tijdens vergaderingen, stemmen) is mogelijk gemaakt
 • het quorum van 10% aanwezigheid van de stemgerechtigde leden om 'reguliere' besluiten te kunnen nemen tijdens de ALV is verwijderd; behalve voor statutenwijziging, dan is altijd in eerste instantie een 2/3 aanwezigheid én een 2/3 meerderheid nodig (dit was al zo) . Zijn er niet genoeg leden, dan is een 2e ALV binnen 3 weken nodig en geldt alleen nog de 2/3 meerderheid van de aanwezigen ongeacht het aantal aanwezigen.

 

 

 

Downloads:

TVB commissies Overzicht