Extra ALV 5 april a.s. i.v.m. statutenwijziging

Omdat er op de ALV van 15 maart te weinig leden aanwezig waren om de statutenwijziging goed te keuren, wordt er een 2e ALV gehouden op 5 april a.s. 

Op 15 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Tennis Vereniging Barendrecht plaats. Zoals in de uitnodiging vermeld was, stond de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda. Omdat er niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren tijdens deze avond om een besluit over de statuten te mogen nemen, is het bestuur verplicht een tweede ALV te beleggen. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 5 april a.s. van 19.30 tot 20.00, wederom in hybride vorm.  
De enige 2 agendapunten zijn 

  1. Het vaststellen van de gewijzigde statuten
  2. Het vaststellen van het bijbehorende huishoudelijk reglement

Let op: voor deze tweede ALV geldt er geen minimale aanwezigheid van het aantal stemgerechtigde leden; wel is een 2/3 meerderheid nodig. Theoretisch kunnen dus 3 aanwezigen stemmen namens de gehele vereniging en is de wijziging met 2 stemmen aangenomen. Maak dus gebruik van je stemrecht!

Nog even in het kort wat de reden is van de statutenwijziging:

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen (en andere organisaties) worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer of misbruik van posities.
De huidige statuten van TVB dateren uit 2007 en zijn destijds gebaseerd op het modelreglement van de KNLTB. De bond heeft hier vorig jaar een aantal aanpassingen in gedaan en deze zijn vrijwel integraal overgenomen door het bestuur van TVB, omdat ze passen in onze visie op een professionele sportvereniging.  Enkele aanpassingen zijn tekstueel, maar er zijn ook enkele grotere wijzigingen:

  •  Eventuele belangenverstrengeling van het bestuur wordt voorkomen door een aantal waarborgen, waaronder de verplichting voor het bijeenroepen van een ALV bij ernstig risicovolle beslispunten. Een andere mogelijkheid is het instellen van een continuïteitscommissie; het bestuur heeft niet voor deze optie gekozen (zie document "schriftelijke vragen" n.a.v. een eerdere vraag van een lid).
  • Padel is toegevoegd bij de KNLTB: het bestuur wil deze mogelijkheid open houden voor TVB, zonder opnieuw de statuten te hoeven veranderen.
  • Juniorleden krijgen stemrecht, of hun ouders indien zij zelf niet aanwezig kunnen zijn tijdens een ALV. Het bestuur juicht dit toe omdat jeugdleden bijna 30% van de vereniging vertegenwoordigen en wij ook hun belangen – voor nu en in de toekomst -willen waarborgen.
  • Stemmen bij volmacht is voortaan toegestaan.
  • Digitalisering van vergaderingen, stemmen en registraties is mogelijk gemaakt. De hybride en digitale ALV mag nu alleen dankzij de corona-noodwet, maar deze mogelijkheid blijft dus bestaan.

Alle bijlagen bij deze vergadering vind je op deze pagina op de website, waar de stukken van de vorige ALV zijn geplaatst.
Hier tref je de huidige en voorgestelde statuten aan. Verder is bijgevoegd de modelstatuten van de KNLTB, omdat daarin een heldere toelichting is opgenomen wat er veranderd moet worden en waarom. De concept statuten van TVB zijn voorgelegd en geaccordeerd door de KNLTB en moeten na instemming van de ALV door een notaris worden bekrachtigd.
Ook het concept huishoudelijk reglement is hier geplaatst. Hierin worden een aantal praktische zaken geregeld en dit reglement is onlosmakelijk verbonden met de nieuwe statuten. Ook hiervoor is gebruik gemaakt van het modelreglement van de KNLTB en ook dit is voorgelegd en geaccordeerd door de juridische afdeling van de bond.
NB Het huidige huishoudelijk reglement van TVB blijkt in de overdracht van besturen niet digitaal te zijn gemaakt. Het bestuur zal dit zo spoedig mogelijk op de website plaatsen.

Heb je nog vragen, stel deze dan voor 2 april a.s. schriftelijk aan het bestuur. Alle vragen en antwoorden zullen dan uiterlijk 3 april op de website worden geplaatst, zodat deze inzichtelijk zijn voor alle leden. De link om digitaal deel te nemen aan de vergadering zal ook 3 april worden verzonden en op de website worden geplaatst.

Graag tot 5 april 19.30 uur, digitaal of in het clubhuis.

Met sportieve groet,

Bestuur Tennis Vereniging Barendrecht

Club nieuws Overzicht