Uitnodiging ALV 11 maart

Het bestuur van TV Barendrecht nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 11 maart a.s. om 20 uur in het clubhuis. 

 De agenda is als volgt: 

 

  1.  Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2018
  4. Mondeling jaarverslag per commissie, vooruitblik 2019
  5.  Financiën; jaarrekening 2018 en begroting 2019 *
  6. Verslag kascontrole commissie
  7. Toelichting puntensysteem
  8. Plan uitbreiding BSO 
  9. Rondvraag

 

*De jaarcijfers en de begroting kunnen op verzoek ingezien worden bij de penningmeester vanaf 7 maart 2019.

Alle leden ontvangen uiterlijk 25 februari per e-mail de agenda. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan even contact op met de secretaris

 

Club nieuws Overzicht