Contributies en voorwaarden

Hier vind je alles over de contributies, kosten, voorwaarden en eventuele kortingen.

Contributie

 


 2021: contributie t/m 17 jaar aangepast vanwege het Super-Friday aanbod, aldus besloten in de Algemene Ledenvergadering 2021

Kosten en kortingen

Voorwaarden

¹ Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt. (Met andere woorden: seniorleden zijn die leden die in het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben of zullen bereiken)

 • ² Studenten zijn personen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar. Om gebruik te kunnen maken van dit tarief zal jaarlijks in januari een kopie van inschrijving, een studentenpas o.i.d. per mail aan de penningmeester kenbaar gemaakt moeten worden.
 • ³ De contributies van junioren / aspiranten / pupillen en balgewenning gelden voor de leeftijd die zij tijdens het verenigingsjaar bereiken.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 • Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 december van het verenigingsjaar voorafgaande aan het volgende verenigingsjaar te geschieden. Opzeggen kan alleen per mail naar de ledenadministratie. Wanneer er wordt opgezegd na 31 december is voor het nieuwe verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd. 
 • Wanneer er uit één gezin meerdere personen lid zijn zal er een gezinskorting worden toegepast. Voorwaarde hierbij is dat alle leden op hetzelfde adres woonachtig zijn.
 • Opschorten van het lidmaatschap is alleen mogelijk in de volgende gevallen en bij melden voor aanvang van het seizoen:
  - Langdurige blessure
  - Zwangerschap
  - Ernstige/langdurige ziekte

Bardienst

Ieder seniorlid heeft de plicht 3 bardiensten ‘te draaien’, indien men hier geen gevolg aan wil geven dan is een bedrag van € 90 verschuldigd. Voor elke geplande bardienst, die niet wordt uitgevoerd, zonder aantoonbaar overleg met de barcommissaris, wordt een boete in rekening gebracht van € 50. Seniorleden vanaf 70 jaar dienen 1 bardienst per jaar te vervullen en leden vanaf 76 jaar hebben vrijstelling voor de bardiensten.

 

Ledeninformatie Overzicht