De organisatie van TVB

TVB is momenteel als volgt georganiseerd:

organisatie_2.png 

De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit alle leden van de vereniging. In de ALV legt het bestuur verantwoording af en wordt er gestemd over allerlei besluiten. Hierbij kunnen de stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen t.a.v. belangrijke besluiten. De ALV is daarmee een belangrijk orgaan binnen de vereniging en komt minimaal één keer per jaar bij elkaar.

De dagelijkse leiding van TVB is in handen van het bestuur, waarbij het jaarlijks verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 5 personen en wordt benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Er is een voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen lid technische zaken en een algemeen lid. De huidige bezetting van het bestuur is als volgt:

Alle stemgerechtigde senior leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een vacante bestuursfunctie. 

Een aantal taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, meestal via commissies. Elk bestuurslid is als portefeuillehouder aanspreekpunt voor een of meerdere vrijwilligers of commissies. Bij vacatures in het bestuur verdelen de overige bestuursleden deze portefeuille.