Extra Algemene Leden Vergadering 2022 ivm statutenwijziging

Op dinsdag 5 april 2022 vindt een extra ALV plaats i.v.m. de wijziging van de statuten. De vergadering is zowel via het clubhuis als digitaal bij te wonen.

In de ALV van 15 maart jl. waren niet genoeg leden aanwezig om de gewijzigde statuten in stemming te brengen. Daarvoor is nl. een opkomst van 2/3 van alle stemgerechtigde leden nodig (ruim 430) en zoveel waren er bij lange na niet.  Conform de huidige (en de nieuwe) statuten is daarom een 2e ALV nodig met alleen dit (ongewijzigde) agendapunt. Ook het gewijzigde huishoudelijk reglement, dat onlosmakelijk  is verbonden met de statuten, zal dan in stemming worden gebracht. In deze 2e ALV is geen minimale opkomst nodig om de stemming uit te voeren; voor instemming is wel een 2/3 meerderheid nodig. 

Deze ALV zal plaatsvinden op dinsdag 5 april a.s. van 19.30 tot 20.00, wederom in hybride vorm.  Je kunt dus naar het clubhuis komen of inloggen via Google Meet, via deze link: 

 https://meet.google.com/ocr-nqhv-ufp 

Hiervoor is geen Google Account nodig.  Onderaan deze pagina is een duidelijke instructie toegevoegd. 

De enige 2 agendapunten zijn 

  1. Het vaststellen van de gewijzigde statuten
  2. Het vaststellen van het bijbehorende huishoudelijk reglement

Reden voor de statutenwijziging:
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen (en andere organisaties) worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer of misbruik van posities.
De huidige statuten van TVB dateren uit 2007 en zijn destijds gebaseerd op het modelreglement van de KNLTB. De bond heeft hier vorig jaar een aantal aanpassingen in gedaan en deze zijn vrijwel integraal overgenomen door het bestuur van TVB, omdat ze passen in onze visie op een professionele sportvereniging.  Enkele aanpassingen zijn tekstueel, maar er zijn ook enkele grotere wijzigingen:

  • Eventuele belangenverstrengeling van het bestuur wordt voorkomen door een aantal waarborgen, waaronder de verplichting voor het bijeenroepen van een ALV bij ernstig risicovolle beslispunten. Een andere mogelijkheid is het instellen van een continuïteitscommissie; het bestuur heeft niet voor deze optie gekozen (zie document "schriftelijke vragen" n.a.v. een eerdere vraag van een lid).
  • Padel is toegevoegd bij de KNLTB: het bestuur wil deze mogelijkheid open houden voor TVB, zonder opnieuw de statuten te hoeven veranderen.
  • Juniorleden krijgen stemrecht, of hun ouders indien zij zelf niet aanwezig kunnen zijn tijdens een ALV. Het bestuur juicht dit toe omdat jeugdleden bijna 30% van de vereniging vertegenwoordigen en wij ook hun belangen – voor nu en in de toekomst -willen waarborgen.
  • Stemmen bij volmacht is voortaan toegestaan.
  • Digitalisering van vergaderingen, stemmen en registraties is mogelijk gemaakt. De hybride en digitale ALV mag nu alleen dankzij de corona-noodwet, maar deze mogelijkheid blijft dus bestaan.

Alle bijlagen bij deze vergadering vind je hieronder. 
Hier tref je de huidige en voorgestelde statuten aan. Verder is bijgevoegd de modelstatuten van de KNLTB, omdat daarin een heldere toelichting is opgenomen wat er veranderd moet worden en waarom. De concept statuten van TVB zijn voorgelegd en geaccordeerd door de KNLTB en moeten na instemming van de ALV door een notaris worden bekrachtigd.
Ook het concept huishoudelijk reglement is hier geplaatst. Hierin worden een aantal praktische zaken geregeld en dit reglement is onlosmakelijk verbonden met de nieuwe statuten. Ook hiervoor is gebruik gemaakt van het modelreglement van de KNLTB en ook dit is voorgelegd en geaccordeerd door de juridische afdeling van de bond.
NB Het huidige huishoudelijk reglement van TVB blijkt in de overdracht van besturen niet digitaal te zijn gemaakt. Het bestuur zal dit zo spoedig mogelijk op de website plaatsen.

 

 

Downloads:

TVB commissies Overzicht